Prenumeratos sąlygos

Šiose Rinkos naujienų apžvalgų prenumeratos sąlygose (Sąlygos) numatyta UAB „AGRORODEO“, Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas info@agrorodeo.lt (Agrorodeo arba mes) teikiamos rinkos naujienų apžvalgų prenumeratos paslaugos (Paslauga) tvarka. Prašome įdėmiai perskaityti šias Sąlygas. Sutikimas su šiomis Sąlygomis laikomas teisiškai įpareigojančios sutarties tarp Agrorodeo ir užsiregistravusio asmens (Sutartis) sudarymu.

 

PASLAUGOS GAVĖJAI

 

Paslauga neteikiama asmenims, kurie yra vartotojai, t. y. veikia su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais). Paslaugos gavėjai gali būti išimtinai tik ūkio subjektai, rinkos profesionalai ar kiti asmenys, veikiantys su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, kurių prašymą teikti Paslaugą patvirtina Agrorodeo ir kuriems suteikiamas prisijungimo kodas (Prenumeratorius arba jūs).

 

PASLAUGA

 

Paslauga – tai Prenumeratoriams suteikiama prieiga prie rinkos naujienų skilties interneto svetainėje www.agrorodeo.lt (Svetainė), kurioje, be kita ko, pateikiama informacija apie pasaulio ekonomiką ir pokyčius rinkose, statistinius ir fundamentalius duomenis, valiutų ir žaliavų biržų teikiamą informaciją, politikų pareiškimus ir veiksmus, taip pat šių reiškinių analizė, pastebėjimai, naudingos išvados.

 

PASLAUGOS UŽSAKYMAS

 

Su kiekvienu Svetainėje sėkmingai užsiregistravusiu asmeniu susisiekia Agrorodeo. Asmuo, kuris registruojasi Svetainėje, sutinka, jog Agrorodeo, siekdama įvertinti Paslaugos teikimo galimybes, patikrins registracijos duomenis ir susisieks su registraciją atlikusiu asmeniu.

Paslauga yra mokama. Asmuo, norintis tapti Prenumeratoriumi, privalo apmokėti Agrorodeo pateiktą sąskaitą-faktūrą. Tinkamas apmokėjimas suteikia teisę naudotis Paslauga laikotarpiu, nurodytu sąskaitoje-faktūroje (arba kartu su sąskaita-faktūra siunčiamoje informacijoje).

Tam tikrais atvejais Agrorodeo gali teikti Paslaugą nemokamai. Dėl Paslaugos teikimo nemokamai sprendžia išimtinai Agrorodeo.

Įvertinusi registracijos duomenis, Agrorodeo registraciją atlikusiam asmeniui išsiunčia vieną iš žemiau nurodytų:

  • prisijungimo kodą (jeigu Agrorodeo nusprendžia Paslaugą suteikti nemokamai); arba
  • informaciją apie Paslaugos mokestį ir sąskaitą-faktūrą, kurią apmokėjus, asmeniui suteikiamas prisijungimo kodas, taip pat informaciją apie galimybę gauti prisijungimo kodus vieno (1) mėnesio bandomajai prenumeratai.

PRENUMERATA

 

Nemokama prenumerata

Kai Prenumeratoriui prieigos kodas suteikiamas nemokamai, Agrorodeo turi teisę bet kada savo nuožiūra nutraukti Paslaugos teikimą. Paslaugos teikimas nutraukiamas ir prieigos kodo galiojimas sustabdomas Agrorodeo apie tai pranešus Prenumeratoriui el. paštu, pateiktu registruojantis Svetainėje.

 

Bandomoji prenumerata

Kai Prenumeratoriui suteikiamas prieigos kodas bandomajai prenumeratai, prenumerata ir prisijungimo kodas galioja vieną mėnesį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, prieigos kodo galiojimas automatiškai sustabdomas, ir Paslaugos teikimas nutraukiamas. Bandomosios prenumeratos metu arba pasibaigus bandomajai prenumeratai, asmeniui suteikiama galimybė užsakyti mokamą prenumeratą.

 

Mokama prenumerata

Mokama prenumerata suteikiama, kai asmuo apmoka el. paštu, pateiktu registruojantis Svetainėje, Agrorodeo atsiųstą sąskaitą-faktūrą. Agrorodeo prieigos kodą siunčia el. paštu, pateiktu registruojantis Svetainėje, ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo tinkamo apmokėjimo už Paslaugą gavimo.

Kai asmuo tinkamai apmoka sąskaitą-faktūrą, Prenumerata galioja visą pasirinktą Prenumeratos laikotarpį. Konkretus prenumeratos laikotarpis su Prenumeratoriumi derinamas atskirai, naudojant kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį), pateiktus registruojantis Svetainėje.

Galimi prenumeratos laikotarpiai ir kainos (įskaitant PVM) yra:

  • 3 mėnesiai – kaina 120 EUR.
  • 6 mėnesiai – kaina 220 EUR.
  • 12 mėnesių – kaina 400 EUR.

 

PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

Paslaugoje teikiamos informacijos naudojimas

Agrorodeo priklauso visos intelektinės nuosavybės ir komercinės teisės į Svetainėje ir Paslaugos teikimo metu pateiktą turinį. Visos intelektinės nuosavybės ir komercinės teisės yra saugomos ir negali būti naudojamos kitaip, nei numatyta šiose Sąlygose.

Prenumeratoriui griežtai draudžiama:

  • Kopijuoti Paslaugos turinį;
  • Viešai skelbti ar platinti Paslaugos turinį;
  • Parduoti, licencijuoti ar kitaip perduoti Paslaugos turinį tretiesiems asmenims;
  • Bandyti patiems ir padėti tretiesiems asmenims apeiti Paslaugos ar Svetainės saugos funkcijas;
  • Piktnaudžiauti suteikta prieiga.

 

Citavimas

Kiek to nedraudžia šių Sąlygų PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS dalis, Prenumeratoriui leidžiama cituoti Paslaugos teikimo metu pateiktą turinį, kai toks citavimas yra sąžiningas, neviršija citavimo tikslui reikalingo masto, nėra vykdomas reguliariai ir siekiant nesąžiningai pasipelnyti, ir kai citavimas atitinka taikomų teisės aktų reikalavimus. Cituojant, visais atvejais privaloma nurodyti citavimo šaltinį. Cituojant, maksimali teksto apimtis gali būti 500 spaudos ženklų.

 

Prisijungimas prie Svetainės

Prenumeratoriui draudžiama dalintis ar atskleisti tretiesiems asmenims savo registracijos Svetainėje duomenis ir prieigos kodą, taip pat kitaip suteikti teisę tretiesiems asmenims naudotis Paslauga.

 

Prisijungimas iš skirtingų IP adresų

Sistema kaupia naudotojų IP adresus iš kurių jungiasi prie Svetainės skilties, kurioje teikiama Paslauga. Kiekvienam Prenumeratoriui prie šios skilties leidžiama jungtis iš dviejų skirtingų IP adresų. Jei naudotojas bando jungtis iš trečio IP adreso, sistema reikalauja identifikacijos, t. y. Prenumeratoriaus el. paštu siunčiamas kodas, reikalingas norint prisijungti.

Jungiantis iš daugiau nei dviejų IP adresų, Agrorodeo tokį atvejį fiksuoja ir gali spręsti dėl Prenumeratoriaus prieigos prie Svetainės skilties, kurioje teikiama Paslauga: uždrausti prieigą; panaikinti kitus leidžiamus IP adresus, kurie nebėra aktualūs; leisti jungtis iš trijų ar daugiau IP adresų.

 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

Agrorodeo gali bet kuriuo metu nedelsiant nutraukti šią Sutartį ir Paslaugos teikimą, jei Prenumeratorius arba asmuo, kuris sudarė šią Sutartį, bet nėra Prenumeratorius, pažeidžia bet kurią šių Sąlygų nuostatą, taip pat jei kiltų grėsmė ar būtų pakenkta Svetainės ar Agrorodeo saugumui, reputacijai ar verslui, taip pat kitais, Agrorodeo nuožiūra, būtinais atvejais, atsižvelgiant į Sąlygose ir teisės aktuose nustatytus ribojimus. Jeigu ši Sutartis nutraukiama dėl to, kad Prenumeratorius pažeidė Sąlygas, už Paslaugą sumokėtos sumos Prenumeratoriui negrąžinamos.

 

ATSAKOMYBĖ

 

Agrorodeo atsakomybė

Kiek tai leidžiama pagal taikomus teisės aktus, Agrorodeo neteikia jokių garantijų ir patvirtinimų, susijusių su Paslauga ar jos veikimu. Mes dedame pastangas, kad užtikrintume, jog Paslauga visada veiktų tinkamai, tačiau negarantuojame ir negalime užtikrinti, kad Paslauga veiks nepertraukiamai, o jūs visada galėsite naudotis visu Paslaugoje teikiamu funkcionalumu.

Kai jūs naudojatės Paslauga nemokamai, mes neprisiimame jokios atsakomybės už  bet kokią žalą ar nuostolius.

Kai naudojatės mokama Paslauga, jeigu žala jums kyla dėl to, kad mes pažeidėme šias Sąlygas, vienintelė kompensacija, kurią galite gauti, yra jūsų už Paslaugą sumokėtų sumų gražinimas (grąžinama suma už nepanaudotą prenumeratos laikotarpį ir laikotarpį, kuriuo dėl Agrorodeo kaltės negalėjote naudotis Paslauga (jeigu taikoma)).

Atsakomybė neribojama gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo, sukčiavimo, apgaulės ir kitais atvejais, kai taikomi įstatymai draudžia apriboti atsakomybę.

Šiose Sąlygose numatyti atsakomybės apribojimai taikomi: a) atsižvelgiant į aukščiau pateiktas išimtis; ir b) taikomi visų rūšių atsakomybei, įskaitant sutartinę ir deliktinę atsakomybę, taip pat atsakomybę, kylančią dėl teisės aktų pažeidimų.

 

Prenumeratoriaus atsakomybė

Prenumeratoriui pažeidus bet kurį šių Sąlygų punktą, įskaitant, bet neapribojant, PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS dalį, Prenumeratorius privalo visiškai atlyginti Agrorodeo patirtą žalą ir nuostolius. Prenumeratorius papildomai sutinka apsaugoti Agrorodeo ir kompensuoti Agrorodeo patirtą žalą, susijusią su bet kokiomis pretenzijomis, baudomis, prašymais, negautu pelnu ar bet kokia kita žala, kuri yra tiesioginė Prenumeratoriaus šių Sąlygų pažeidimo pasekmė.

Prenumeratoriui pažeidus PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS dalį, Prenumeratorius privalo Agrorodeo kompensuoti 1,000 EUR sumą, kuri laikoma minimaliais Agrorodeo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Šios kompensacijos sumokėjimas neatleidžia Prenumeratoriaus nuo pareigos atlyginti visus Agrorodeo patirtus nuostolius.

 

SĄLYGŲ PAKEITIMAI

 

Agrorodeo gali bet kada pakeisti šias Sąlygas. Atnaujinta šių Sąlygų versija talpinama Svetainėje. Atnaujintos Sąlygos įsigalios po Sąlygose nurodyto laikotarpio, taip pat nedelsiant galios visoms po Sąlygų atnaujinimo suteikiamoms prenumeratoms.

Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jei atnaujiname Paslaugą ar Sąlygas dėl saugumo ar įvedame naujas funkcijas, atnaujintos Sąlygos gali įsigalioti nedelsiant ir bus taikomos jums naudojant Paslaugą nuo to atnaujintų Sąlygų paskelbimo momento.

Jei po Sąlygų atnaujinimo toliau naudositės Paslauga, bus laikoma, kad sutinkate su atnaujintomis Sąlygomis.

Apie Sąlygų pakeitimo faktą informuosime jus atsiųsdami pranešimą jūsų el. paštu.

 

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

Šioms Sąlygoms ir sudarytai Sutarčiai, taip pat bet kokiam jūsų naudojimuisi Paslauga yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Ginčai tarp šalių sprendžiami taikiai. Jeigu kurio nors ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, išimtinę kompetenciją spręsti ginčą turi Lietuvos Respublikos teismai Vilniuje.

Jūs negalite visiškai ar iš dalies perleisti, perduoti šios Sutarties, kurių nors jos teisių arba įsipareigojimų pagal ją. Agrorodeo turi teisę be sutikimo visiškai ar iš dalies perleisti, teises arba įsipareigojimus pagal šią Sutartį ar dalį jų.