Prenumeratos sąlygos

Šiose Rinkos naujienų apžvalgų prenumeratos sąlygose (Sąlygos) numatyta UAB „AGRORODEO“, Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas info@agrorodeo.lt (Agrorodeo arba mes) teikiamos rinkos naujienų apžvalgų prenumeratos paslaugos (Paslauga) tvarka. Sutikimas su šiomis Sąlygomis laikomas įpareigojančio Susitarimo sudarymu (Susitarimas). Prašome įdėmiai perskaityti šias Sąlygas, nes jose išdėstytos Susitarimo šalių teisės ir pareigos.

 

PASLAUGOS GAVĖJAI

 

Paslauga neteikiama asmenims, kurie yra vartotojai, t. y. veikia su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais). Paslaugos gavėjai gali būti išimtinai tik ūkio subjektai, rinkos profesionalai ar kiti asmenys, veikiantys su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, kurių prašymą teikti Paslaugą patvirtina Agrorodeo ir kuriems suteikiamas prisijungimo kodas (Prenumeratorius arba jūs).

 

PASLAUGA

 

Paslauga – tai Prenumeratoriams suteikiama prieiga prie rinkos naujienų skilties interneto svetainėje www.agrorodeo.lt (Svetainė), kurioje, be kita ko, pateikiama informacija apie pasaulio ekonomiką ir pokyčius rinkose, statistinius ir fundamentalius duomenis, valiutų ir žaliavų biržų teikiamą informaciją, politikų pareiškimus ir veiksmus, taip pat šių reiškinių analizė, pastebėjimai, naudingos išvados.

 

PASLAUGOS UŽSAKYMAS

 

Asmuo, kuris registruojasi Svetainėje, sutinka, jog Agrorodeo, siekdama įvertinti Paslaugos teikimo galimybes, patikrins registracijos duomenis ir susisieks su sėkmingai užsiregistravusiu asmeniu.

Paslauga yra mokama. Asmuo, norintis tapti Prenumeratoriumi, privalo apmokėti Agrorodeo el. paštu pateiktą Paslaugos užsakymą. Tinkamas apmokėjimas suteikia teisę naudotis Paslauga laikotarpiu, nurodytu sąskaitoje-faktūroje (arba kartu su sąskaita-faktūra siunčiamoje informacijoje).

Įvertinusi registracijos duomenis, Agrorodeo registraciją atlikusiam asmeniui išsiunčia vieną iš žemiau nurodytų:

  • informaciją apie galimybę gauti prisijungimo kodus bandomajai prenumeratai, arba
  • informaciją apie Paslaugos mokestį ir Paslaugos užsakymą, kurį apmokėjus, asmeniui suteikiamas prisijungimo kodas.

 

PRENUMERATA

 

Bandomoji prenumerata

Kai Jums suteikiama Bandomoji premumerata, Agrorodeo Jūsų el. pašto adresu, pateiktu registruojantis sveitainėje, išsiunčia Bandomosios prenumeratos prieigos kodą ir jo galiojimo laikotarpį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, prieigos kodo galiojimas automatiškai sustabdomas ir Paslaugos teikimas nutraukiamas. Bandomosios prenumeratos metu, arba pasibaigus Bandomajai prenumeratai, Jums suteikiama galimybė užsakyti mokamą prenumeratą.

 

Mokama prenumerata

Mokama prenumerata yra užsakoma, apmokant Agrorodeo pateiktą Paslaugos užsakymą, kuris atsiunčiamas Prenumeratoriaus el.pašto adresu, pateiktu registruojantis svetainėje. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tinkamo Paslaugos užsakymo apmokėjimo gavimo, Agrorodeo Prenumeratoriaus el. pašto adresu nusiunčia prieigos kodą.

Prenumerata galioja visą pasirinktą Prenumeratos laikotarpį. Konkretus prenumeratos laikotarpis su Prenumeratoriumi derinamas atskirai, naudojant kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį), pateiktus registruojantis Svetainėje.

Galimi prenumeratos laikotarpiai ir kainos šiuo metu yra peržiūrimi ir bus pateikti šioje svetainėje artimiausiu metu.

 

PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

Paslaugoje teikiamos informacijos naudojimas

Agrorodeo priklauso visos intelektinės nuosavybės ir komercinės teisės į Svetainėje ir Paslaugos teikimo metu pateiktą turinį. Visos intelektinės nuosavybės ir komercinės teisės yra saugomos ir negali būti naudojamos kitaip, nei numatyta šiose Sąlygose.

Prenumeratoriui griežtai draudžiama (išskyrus šių Sąlygų CITAVIMAS dalyje leidžiamus citavimo atvejus):

  • Kopijuoti ir archyvuoti Paslaugos turinį;
  • Viešai skelbti ar platinti Paslaugos turinį;
  • Parduoti, licencijuoti ar kitaip perduoti Paslaugos turinį tretiesiems asmenims;
  • Bandyti patiems ir padėti tretiesiems asmenims apeiti Paslaugos ar Svetainės saugos funkcijas;
  • Piktnaudžiauti suteikta prieiga.

 

Citavimas

Prenumeratoriui leidžiama cituoti Paslaugos teikimo metu pateiktą turinį, kai toks citavimas yra sąžiningas, neviršija citavimo tikslui reikalingo masto, neiškreipia turinio, nėra vykdomas reguliariai ir siekiant nesąžiningai pasipelnyti ar pakenkti Agrorodeo reputacijai ir (ar) kai citavimas atitinka taikomų teisės aktų reikalavimus. Cituojant, visais atvejais privaloma nurodyti citavimo šaltinį: UAB „Agrorodeo”, Rinkos naujienų apžvalga, data.

 

Prisijungimas prie Svetainės

Prenumeratoriui draudžiama dalintis ar atskleisti tretiesiems asmenims savo registracijos Svetainėje duomenis ir prieigos kodą, taip pat kitaip suteikti teisę tretiesiems asmenims naudotis Paslauga.

 

Prisijungimas iš skirtingų IP adresų

Sistema kaupia naudotojų IP adresus iš kurių jungiasi prie Svetainės skilties, kurioje teikiama Paslauga. Kiekvienam Prenumeratoriui prie šios skilties leidžiama jungtis iš dviejų skirtingų IP adresų. Jei naudotojas bando jungtis iš trečio IP adreso, sistema reikalauja identifikacijos, t. y. Prenumeratoriaus el. paštu siunčiamas kodas, reikalingas norint prisijungti.

Jungiantis iš daugiau nei dviejų IP adresų, Agrorodeo tokį atvejį fiksuoja ir gali spręsti dėl Prenumeratoriaus prieigos prie Svetainės skilties, kurioje teikiama Paslauga: uždrausti prieigą; panaikinti kitus leidžiamus IP adresus, kurie nebėra aktualūs; leisti jungtis iš trijų ar daugiau IP adresų.

 

SUSITARIMO NUTRAUKIMAS

 

Agrorodeo gali bet kuriuo metu nedelsiant nutraukti šį Susitarimą ir (ar) Paslaugos teikimą, jeigu jūs pažeidžiate bet kurią šių Sąlygų nuostatą, taip pat, jei kiltų grėsmė ar būtų pakenkta Svetainės ar Agrorodeo saugumui, reputacijai ar verslui, taip pat kitais, Agrorodeo nuožiūra, būtinais atvejais, atsižvelgiant į Sąlygose ir teisės aktuose nustatytus ribojimus.

Jeigu šis Susitarimas nutraukiamas dėl to, kad jūs pažeidėte Sąlygas, už Paslaugą sumokėtos sumos nėra grąžinamos.

Jūs šį Susitarimą galite nutraukti Agrorodeo el. paštu pateikdami prašymą nutraukti Susitarimą. Susitarimas ir Paslaugos teikimas nutraukiamas pasibaigus jūsų apmokėtos prenumeratos laikotarpiui.

 

ATSAKOMYBĖ

 

Agrorodeo atsakomybė

Kiek tai leidžiama pagal taikomus teisės aktus, Agrorodeo neprisiima jokios atsakomybės ir neteikia jokių garantijų ir patvirtinimų, susijusių su Paslauga ar jos veikimu. Ypač pažymime, kad informacija, teikiama Paslaugos naudojimosi metu, yra informacinio pobūdžio. Agrorodeo neprisiima atsakomybės už naudojimosi šia informacija pasekmes.

Mes dedame pastangas, kad užtikrintume, jog Paslauga visada veiktų tinkamai, tačiau negarantuojame ir negalime užtikrinti, kad Paslauga veiks nepertraukiamai, o jūs visada galėsite naudotis visu Paslaugoje teikiamu funkcionalumu. Tais atvejais, kai Paslauga nepasiekiama, arba negalite ja naudotis dėl priežasčių, už kurias atsako Agrorodeo, Agrorodeo įsipareigoja pratęsti galimybę naudotis paslauga tiek, kiek negalėjote ja naudotis.

 

Prenumeratoriaus atsakomybė

Prenumeratoriui pažeidus bet kurį šių Sąlygų punktą, įskaitant, bet neapribojant, PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS dalį, ir atsižvelgiant į tokių pažeidimų įtaką Agrorodeo reputacijai, Paslaugos teikimo kaštus, informacijos, teikiamos Paslaugos naudojimosi metu, pobūdį,  Prenumeratorius privalo Agrorodeo kompensuoti 1,000 EUR sumą, kuri laikoma minimaliais Agrorodeo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Šios kompensacijos sumokėjimas neatleidžia Prenumeratoriaus nuo pareigos atlyginti visus kitus Agrorodeo patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėta kompensacija.

 

SĄLYGŲ PAKEITIMAI

 

Agrorodeo gali bet kada pakeisti šias Sąlygas. Atnaujinta šių Sąlygų versija talpinama Svetainėje. Atnaujintos Sąlygos įsigalios po Sąlygose nurodyto laikotarpio, taip pat nedelsiant galios visoms po Sąlygų atnaujinimo suteikiamoms prenumeratoms.

Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jei atnaujiname Paslaugą ar Sąlygas dėl saugumo ar įvedame naujas funkcijas, atnaujintos Sąlygos gali įsigalioti nedelsiant ir bus taikomos jums naudojant Paslaugą nuo to atnaujintų Sąlygų paskelbimo momento.

Jei po Sąlygų atnaujinimo toliau naudositės Paslauga, bus laikoma, kad sutinkate su atnaujintomis Sąlygomis.

Apie Sąlygų pakeitimo faktą informuosime jus atsiųsdami pranešimą jūsų el. paštu.

 

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

Šioms Sąlygoms ir sudarytam Susitarimui, taip pat bet kokiam jūsų naudojimuisi Paslauga yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Ginčai tarp šalių sprendžiami taikiai. Jeigu kurio nors ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, išimtinę kompetenciją spręsti ginčą turi Lietuvos Respublikos teismai Vilniuje.

Jūs negalite visiškai ar iš dalies perleisti, perduoti šio Susitarimo, kurių nors jo teisių arba įsipareigojimų pagal jį. Agrorodeo turi teisę be jūsų sutikimo visiškai ar iš dalies perleisti teises arba įsipareigojimus pagal šį Susitarimą.