Verslo etika

UAB „AGRORODEO“ (toliau – Bendrovė), būdama viena didžiausių grūdus eksportuojančių įmonių Baltijos šalyse, pripažįsta, supranta ir jaučia atsakomybę už vykdomos veiklos poveikį gamtinei, socialinei ir ekonominei aplinkai. Verslo etikos principai nusako pagrindines Bendrovės vertybes ir elgesio standartus, kuriais Bendrovė vadovaujasi bendradarbiaudama su klientais, partneriais, tiekėjais, darbuotojais, valdžios institucijomis bei visuomene.

 

BENDROVĖS VERSLO ETIKOS PRINCIPAI

 

Bendrovė veiklą vykdo remdamasi protingumo ir teisingumo kriterijais, gerbdama Lietuvos Respublikos bei kitų šalių, kuriose ji veikia, įstatymus, teisinius bei mokestinius reikalavimus.

Bendrovė siekia kurti pridėtinę vertę ne tik darbuotojams, klientams bei verslo partneriams, bet ir visuomenei. Bendrovė įsipareigoja savo veikloje laikytis aukščiausių skaidrumo, sąžiningumo ir profesionalumo standartų, veikti socialiai atsakingai ir gerbti pagrindines žmogaus teises ir laisves.

 

Finansinis skaidrumas.

Bendrovės veikla ir tikslai yra skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o pagrindiniai Bendrovės dokumentai yra viešai prieinami, siekiant užtikrinti visapusiškos informacijos atskleidimą ir visų suinteresuotų grupių interesų apsaugą. Bendrovė neoperuoja grynais pinigais, netoleruoja korupcijos ir vykdo prevencinius veiksmus, siekdama apsisaugoti nuo neteisėtų verslo sandorių. Bendrovė siekia, kad kiekvienas su ja susijęs juridinis ar fizinis asmuo užtikrintų, jog jo pateikiama finansinė informacija ir/ ar duomenys yra tikslūs ir išsamūs, rengiami griežtai laikantis visų taikytinų teisės aktų ir verslo apskaitos standartų.

 

Sąžiningumas.

Bendrovė veikia skaidriai ir sąžiningai, gerbdama konkurencijos taisykles ir kitus jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, moka numatytus mokesčius.

 

Dėmesys darbuotojams.

Bendrovė rūpinasi, kad darbuotojų darbas būtų vertinamas pagal jų  darbo rezultatus ir vertybinę elgseną, kad būtų laiku ir tinkamai pasirūpinta darbuotojų sveikata ir saugumu, juos suptų saugi (materialiai ir moraliai) bei skatinanti veikti aplinka.

 

Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms.

Bendrovė kuria darbo aplinką siekdama, kad joje vienodai gerai jaustųsi ir būtų gerbiami įvairių individualių skirtumų turintys asmenys. Bendrovė netoleruoja tiesioginio ir netiesioginio diskriminuojančio, žeminančio, paniekinančio, įžeidžiančio, arogantiško elgesio darbuotojų ar kitų asmenų, su kuriais susiduria savo veikloje, atžvilgiu. Bendrovė griežtai pasisako prieš fizinį ir psichologinį smurtą.

 

Politinė veikla.

Bendrovė nedalyvauja politinių partijų veikloje, jų nefinansuoja ir jokiais kitokiais būdais neremia politinių partijų, politinių organizacijų ar politikų.

 

Interesų konfliktų vengimas.

Bendrovė imasi visų reikalingų priemonių, skirtų nustatyti interesų konfliktus, galimai kylančius tarp Bendrovės ir kitų su Bendrove susijusių asmenų ar klientų, bei jų išvengti. Atsiradus interesų konfliktui, Bendrovė deda visas įmanomas pastangas siekdama išvengti interesų konflikto keliamo neigiamo poveikio klientų interesams.

 

Dovanų politika.

Bendrovė priima ir teikia tik tokias verslo dovanas, kurios neperžengia įprastų verslo santykių ir skaidrumo standartų. Bendrovė netoleruoja jokių dovanų, kuriomis yra siekiama įgyti palankumo bet kokiose Bendrovės vykdomose veiklose.

 

Bendrovės turto ir nuosavybės apsauga.

Disponuodami Bendrovės turtu, darbuotojai jį tausoja, elgiasi racionaliniai ir apdairiai, atsižvelgdami į Bendrovės interesus. Bendrovės turtas apima ir Bendrovės darbuotojų idėjas, kūrinius, praktinę patirtį, taip pat Bendrovės rinkoje turimą įvaizdį ir reputaciją.

 

Konfidencialumas ir komercinė paslaptis.

Bendrovės darbuotojai gerbia ir saugo Bendrovės komercines paslaptis, taip pat Bendrovės ir jos verslo partnerių konfidencialią informaciją, kurią jie gavo ar sužinojo savo darbo metu, nenaudoja šios informacijos savo ar kitų asmenų naudai.